Terms and Conditions

Definities

 • Adverteerder: De natuurlijke of rechtspersoon die Gebruikers via Publishers door middel van een link of een andere elektronische koppeling toegang verschaft tot haar website waar een Gebruiker producten en/of diensten kan afnemen, en voor dit afgenomen product en/of dienst of voor het aanbrengen van de Gebruiker de Publisher, door tussenkomst van Clickwire v.o.f., beloont;
 • Affiliatekanaal: de online marketing methodiek die een Publisher hanteert ter promotie van de Campagne van een Adverteerder. Voorbeelden van een Affiliatekanaal zijn: websites, e-mails, uitingen via keyword marketing of social media;
 • Affiliateovereenkomst: de overeenkomst tussen Adverteerder en Publisher waarin de voorwaarden, duur en condities zijn vastgelegd waaronder de Publisher de door de Adverteerder aangewezen producten en/of diensten via zijn Affiliatekanaal promoot en tevens de beloning van de Publisher is vastgelegd. Indien er geen duur of opzegtermijn gespecificeerd is in de Affiliateovereenkomst, geldt een onbepaalde duur met een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen;
 • Algemene Publisher Voorwaarden: deze Algemene Publisher voorwaarden, gehanteerd door Clickwire v.o.f.. Hierna te noemen ‘APV’;
 • Bezoeker/Gebruiker: een natuurlijke persoon die zich op het Affiliatekanaal van de Publisher bevindt, of zich via het Affiliatekanaal van een Publisher door middel van een door Clickwire v.o.f. beschikbaar gestelde link naar de website van een Adverteerder begeeft;
 • Campagne: de Affiliatecampagne die de Adverteerder voor bepaalde producten en/of diensten op het Publishernetwerk van Clickwire v.o.f. uitzet en met betrekking tot welke hij Affiliateovereenkomsten wenst te sluiten met Publishers;
 • Clickwire v.o.f.: de vennootschap onder firma gevestigd te Boothstraat 2A, 3512BW Utrecht, opererend onder BTW nummer 8596.59.033.B01, Kamer van Koophandelnummer 73773069;
 • Commissie: de beloning die de Publisher ontvangt, en de Adverteerder betaalt, voor de via de Publisher tot stand gebrachte overeenkomst of het contact tussen de Gebruiker en Adverteerder, e.e.a. zoals nader beschreven in artikel 4;
 • Klik: een Bezoeker die zich via het Affiliatekanaal van een Publisher door middel van een door Clickwire v.o.f. beschikbaar gestelde link naar de website van een Adverteerder begeeft;
 • Materiaal: de middelen die door een Adverteerder in het systeem van Clickwire v.o.f. aan de Publisher beschikbaar worden gesteld ter promotie van de Campagne;
 • Publisher: de natuurlijke of rechtspersoon die het product of de dienst van de Adverteerder op basis van een Affiliateovereenkomst via zijn Affiliatekanaal promoot. De Publisher is een zelfstandige ondernemer of particulier die niet als hulppersoon van Clickwire v.o.f. of de Adverteerder kan worden beschouwd. De publisher wordt ook wel aangeduid als affiliate;
 • Publishernetwerk: de dienst die Clickwire v.o.f. aanbiedt bestaande uit enerzijds de bemiddeling in de totstandkoming van Affiliateovereenkomsten tussen Adverteerder en Publisher door het plaatsen van de Campagne van Adverteerder op haar netwerk en anderzijds het aanbieden van haar netwerkdiensten aan Adverteerder en Publisher ten aanzien van de uitvoering van de door dezen gesloten Affiliateovereenkomst, hierna te noemen ‘Netwerk’;
 • Transactie: een Transactie is een aankoop, aanmelding of een andere handeling zoals omschreven in de Affiliateovereenkomst van de Adverteerder, die uitgevoerd wordt door een bezoeker of in opdracht van een bezoeker, op de website van een Adverteerder;
 • View: een vertoning van een Advertentie aan een bezoeker.

1. Aanmelding en acceptatie

1.1 Aanmelding als Publisher houdt in dat de Publisher de APV aanvaardt en deze zal respecteren.

1.2 Om als Publisher te worden aangesloten bij het Netwerk dient de aspirant Publisher:

 • - het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen,
 • - te bevestigen deze Algemene Publishers Voorwaarden (APV) te aanvaarden en
 • - minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

1.3 Na ontvangst van de aanmelding zal Clickwire v.o.f. controleren of het Affiliatekanaal van de Publisher online staat en of er overige bezwaren bestaan tegen aanmelding van de aspirant Publisher. Clickwire v.o.f. kan nimmer verplicht worden een aanmelding te accepteren.

1.4 Acceptatie of afwijzing van de aanmelding als Publisher vindt plaats door een bevestigings- of afwijzingse-mail van Clickwire v.o.f.. Clickwire v.o.f. streeft ernaar binnen 2 (twee) werkdagen te reageren op de aanmelding. Na het versturen van de bevestigings e-mail komt de overeenkomst tot stand tussen Publisher en Clickwire v.o.f. en wordt de aanmelder Publisher.

1.5 Voordat de Publisher een Campagne van een Adverteerder mag promoten dient de Publisher zich aan te melden bij de Adverteerder met één of meerdere Affiliatekanalen. Deze kanalen worden door de Adverteerder goed- of afgekeurd. Publisher dient promotie te laten plaatsvinden via de door Adverteerder goedgekeurde kanalen. Door zich aan te melden accepteert de Publisher de Affiliateovereenkomst tussen Adverteerder en Publisher. Clickwire v.o.f. is hierin geen partij en heeft slechts een bemiddelende functie. Clickwire v.o.f. verzorgt wel de statistieken en de uitbetaling aan de publisher.

1.6 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere onder artikel 1.2 genoemde voorwaarden voor inschrijving, is Clickwire v.o.f. gerechtigd de Publisher onmiddellijke toegang tot het netwerk te ontzeggen. Tevens verliest Publisher alle aanspraken op te ontvangen en reeds uitbetaalde commissies.

2. Gebruik van het platform

2.1 Transacties en Kliks/Views dienen bewust door de Gebruiker gemaakt te zijn zonder dwang, misleiding of beloftes welke niet in overeenstemming met de door de Adverteerder gevoerde campagne zijn. Het uitloven van een vergoeding aan de Gebruiker om een Klik, View en/of Transactie te genereren zonder uitdrukkelijke goedkeuring van Clickwire v.o.f. en/of de Adverteerder is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Clickwire v.o.f. en de Adverteerder.

2.2 De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten en/of diensten niet door de Publisher, maar door de Adverteerder worden geleverd. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat een mogelijke aanbieding geleverd wordt door of namens de Adverteerder. De Publisher zal er geen misverstand over laten bestaan dat de distributie plaatsvindt via het netwerk van Clickwire v.o.f.

2.3 De Publisher is gerechtigd om de naam van de Adverteerder uitsluitend ten behoeve de campagne(s) op de door de Adverteerder van tijd tot tijd aan te geven wijze te gebruiken en daarbij alle aanwijzingen van de Adverteerder en Clickwire v.o.f. steeds op te volgen. Voorwaarde is bovendien dat het gebruik niet misleidend dan wel schadelijk voor de Adverteerder en/of Clickwire v.o.f. zou kunnen zijn.

2.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2.3, zal de Publisher de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van Adverteerders, Clickwire v.o.f. en derden respecteren.

2.5 De door het gebruik van het netwerk van Clickwire v.o.f. ingewonnen informatie en gegevens mogen door de Publishers alleen persoonlijk en alleen in kader van deelname aan het netwerk worden gebruikt. Het doorgeven aan derden en elk gebruik voor andere doeleinden, met name reclame-doeleinden, is ten strengste verboden.

2.6 Clickwire v.o.f. biedt het Affiliatekanaal van de Publishers aan de door de Publishers geselecteerde Adverteerders aan. De Publisher dient zich hiervoor op de hoogte te stellen van de Campagne voorwaarden zoals die door de Adverteerder zijn gesteld, en hieraan te voldoen en, voor zover hiervan sprake is, dient deze de aanvullende voorwaarden voor deelname aan een specifieke Campagne te accepteren. Zolang de Publisher de Adverteerder promoot, is de Publisher verplicht zich op de hoogte te stellen van wijzigingen in de Campagne voorwaarden van de Adverteerder, zoals onder andere is na te lezen bij de Campagne van de Adverteerder en via andere wegen.

2.7 De producten en/of diensten op de website van de Adverteerders kunnen regelmatig wijzigen. De Publisher draagt er te allen tijde zorg voor dat de voorwaarden van de producten en/of diensten die (eventueel) op zijn/haar Affiliatekanaal zijn vermeld en of in zijn bezit zijn ter promotie in overeenstemming zijn met de producten en/of diensten zoals van tijd tot tijd vermeld staan op de website van de adverteerder.

2.8 Transactie-data mag uitsluitend door Publisher worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende Adverteerder effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses. De Publisher draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving.

2.9 Het is Publishers niet toegestaan het aangeleverde Materiaal en verkregen gegevens te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Affiliateovereenkomst of deze APV.

2.10 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van het Affiliatekanaal van de Publisher:

 • - een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
 • - discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
 • - illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
 • - afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de aangesloten Adverteerders en/of Clickwire v.o.f.;
 • - auteursrechten, merkrechten of andere rechten van de Adverteerder of enige derden schendt.

2.11 Voor promotie via e-mail, advertentienetwerken, zoekmachines en andere vormen van traffic-inkoop dient uitdrukkelijke goedkeuring door de Adverteerder verleend te worden. In geval van e-mailmarketing dient de Publisher voor elke individuele mailing expliciete toestemming te vragen aan de Adverteerder. Bij Campagnes waarbij per Klik wordt vergoed (CPC) dient de Publisher met het volgende rekening te houden: spaarprogramma’s of get-to-paid sites zijn uitgesloten van een CPC-vergoeding. Het is niet toegestaan Kliks te genereren met behulp van (cgi-)scripts, popup vensters, zoekmachines o.i.d. Het is niet toegestaan om de gegenereerde HTML-linkcode te wijzigen. Ook het oproepen om op de links te klikken of het belonen van bezoekers wanneer zij op de links klikken is niet toegestaan, dit ter beoordeling aan Adverteerder en/of Clickwire v.o.f.

2.12 Het Affiliatekanaal van de Publisher dient, wanneer er links worden geplaatst waarbij de Publisher per View of per Klik een Commissie ontvangt, voor een ieder vrij toegankelijk te zijn.

2.13 De Publisher zal te allen tijde in overeenstemming handelen met alle richtlijnen en instructies terzake van de installatie en het gebruik van de link alsmede terzake van de content.

2.14 Indien de Adverteerder aangeeft dat de installatie en het gebruik van de link met de Publisher niet gewenst is, is Clickwire v.o.f. gerechtigd de link zonder aankondiging te blokkeren.

2.15 Onverminderd artikel 2.12 verplicht de Publisher zich op eerste verzoek van de Adverteerder en/of Clickwire v.o.f. een link te verwijderen en/of Materiaal in te leveren en/of deze binnen 2 (twee) werkdagen van de Publishers’ Affiliatekanaal te verwijderen, danwel promotie of distributie te staken.

2.16 Om misbruik te voorkomen heeft Clickwire v.o.f. het recht het IP-adres en andere persoonsgegevens van de Publisher bij de registratie op te slaan.

2.17 Clickwire v.o.f. heeft het recht gegevens van Publishers op te vragen, te verwerken, op te slaan of voor interne en/of statistische doeleinden te gebruiken. Clickwire v.o.f. zal met het oog op de privacy geen persoonlijke data verstrekken aan derden, zonder voorafgaande goedkeuring van de betrokken personen. Enige uitzonderingen hierop gelden wanneer de Publisher zich aanmeldt bij een Adverteerder. Adverteerder krijgt inzicht in de naam en adresgegevens van de Publisher. Wanneer het vermoeden bestaat dat de Publisher zich niet houdt aan de APV, dan kan op verzoek van Adverteerder worden besloten overige contactgegevens aan de benadeelde partij te overhandigen. Clickwire v.o.f. heeft eveneens het recht via e-mail en telefonisch met de Publisher contact op te nemen. Tevens heeft Clickwire v.o.f. het recht gegevens van de publisher aan daartoe bevoegde overheidsinstanties te overhandigen.

2.18 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat is Clickwire v.o.f. gerechtigd de uitbetaling van opgebouwde commissies, tijdelijk, op te schorten.

2.19 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat, is Publisher verplicht mee te werken aan een onderzoek naar de overtredingen en is Publisher verplicht inzage te verlenen in zijn administratie, zijn elektronische bestanden en de gegevens op zijn server.

2.20 Indien Publisher in strijd handelt met één of meerdere voorwaarden uit deze APV, of als daarvan gegronde verdenking bestaat is Clickwire v.o.f. gerechtigd de reeds uitbetaalde commissie terug te vorderen. Het betreft alle commissies waarvan het vermoeden bestaat dat deze in strijd met de APV zijn gerealiseerd.

3. Commissies

3.1 De Publisher kan aanspraak maken op uitbetaling van een Commissie indien:

 • - deze Commissies op reguliere wijze tot stand zijn gekomen, en niet in strijd zijn met de APV, de specifieke voorwaarden in de Affiliateovereenkomst of de redelijkheid en billijkheid;
 • - de Adverteerder haar betalingsverplichting voor de Transactie richting Clickwire v.o.f. heeft voldaan;
 • - toekenning en goedkeuring van de vergoeding aan de Publisher heeft plaatsgevonden. Indien de Gebruiker bijvoorbeeld de dienst of het product retourneert en/of annuleert kan de Adverteerder besluiten dat Publisher geen aanspraak maakt op de Commissie voor die Transactie. De Publisher ontvangt over deze specifieke Transactie geen Commissie;

én

 • - Clickwire v.o.f. een View of Klik heeft geregistreerd via het Affiliatekanaal van de Publisher en hier per View of Klik een vergoeding tegenover staat;

én/óf

 • - producten en/of diensten, die een Gebruiker op één of meer van de Adverteerdersites heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van de link via de Publisher zijn inspanningen zijn geregistreerd;
 • - producten en/of diensten, die een Gebruiker bij één of meer van de Adverteerders heeft aangeschaft en/of heeft aangevraagd, door middel van promotie door de Publisher zijn gerealiseerd en geregistreerd.

3.2 Het keuren van de Transacties is ter beoordeling van de Adverteerder en zal plaatsvinden op vooraf vastgelegde criteria opgesteld door de Adverteerder. Clickwire v.o.f. zal toezicht houden dat de Adverteerder tijdig en naar geweten keurt. Eenmaal gekeurde transacties kunnen behoudens uitzonderlijke omstandigheden (zoals misbruik van derden, het in gebreken blijven van de Adverteerder of duidelijke fouten van de Adverteerder in de verwerking), niet meer gewijzigd worden. Clickwire v.o.f. wijst enige verantwoordelijkheid voor de keuring van transacties expliciet van de hand.

3.3 Bij uitbetalingen per Klik (CPC) of View (CPM) wordt per Adverteerder slechts 1 (één) Klik / View per Bezoeker, per advertentie-uiting, per Publisher, per tijdseenheid gemeten.

3.4 De Commissie zoals bedoeld in artikel 3.1 is voor ‘zakelijk’ aangesloten Publishers exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de Commissie BTW worden berekend en uitgekeerd, mits de Publisher over een BTW-nummer beschikt.

3.5 De geregistreerde Views, Kliks, Transacties en statistieken weergegeven op de website van Clickwire v.o.f., zijn leidend voor Clickwire v.o.f., de Adverteerder en de Publisher.

4. Uitbetalingen

4.1 De uitbetaling van de Commissie is afhankelijk van de door de Publisher geselecteerde betaalmethode. Standaard zal dit maandelijks plaatsvinden omstreeks de 15de dag, op het IBAN-rekeningnummer dat de Publisher heeft aangegeven. In geval de som van de Commissies over een betaalperiode (maand) minder bedraagt dan € 25,- (vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 25,- (vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

4.2 Indien de betaling op bankrekeningen buiten de EU dienen te worden verricht, dient de minimaal verdiende Commissie € 100,- (honderd euro) te bedragen. In geval de Commissie over een maand minder bedraagt dan € 100,- (honderd euro) zal in de betreffende betaalperiode geen betaling plaatsvinden en zal de Commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de betaalperiode waarin het totaalbedrag € 100,- (honderd euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen buiten de EU zullen worden ingehouden op de betaling.

4.3 Het totaal van de door de Publisher verdiende Commissie, dat opgebouwd is via deelname aan de verschillende Campagnes, zal iedere betaalperiode, achteraf worden uitbetaald in euro’s door Clickwire v.o.f.. Over tegoeden van Publisher wordt geen rente betaald.

4.4 Clickwire v.o.f. is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Publishers verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Clickwire v.o.f. uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van de Publisher.

4.5 Resterende tegoeden van Publishers worden bij beëindiging van de overeenkomst aan de Publisher uitbetaald, mits het tegoed € 25,- (vijf en twintig euro) of meer bedraagt.

4.6 Indien 1 (één) jaar lang geen enkel tegoed wordt behaald, dan wordt het account van de Publisher opgezegd. Over een verdere verlenging van de overeenkomst beslist Clickwire v.o.f. naar eigen goeddunken. Indien het tegoed binnen 3 (drie) jaar de uitbetaalgrens van € 25,- (vijf en twintig euro) niet heeft bereikt, wordt het account opgeheven en zal het tegoed niet uitbetaald worden. De Publisher heeft de mogelijkheid tot een maand na opzegging een schriftelijk verzoek in te dienen tot verlenging van de overeenkomst.

5. Beëindigen samenwerking

5.1 Clickwire v.o.f. is te allen tijde gerechtigd om haar moverende redenen de samenwerking met een Publisher te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen. Publisher is te allen tijde gerechtigd om hem/haar moverende redenen de samenwerking met Clickwire v.o.f. te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) werkdagen.

5.2 Onverminderd haar overige rechten is Clickwire v.o.f., handelend namens Adverteerders, onder meer gerechtigd de samenwerking met de Publisher met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

 • - de Publisher tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen dan wel in strijd met de APV handelt en/of;
 • - het Affiliatekanaal van de Publisher naar oordeel van de Adverteerder of Clickwire v.o.f. in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn en/of;
 • - Adverteerder of Clickwire v.o.f. hiervan op één of andere wijze schade zou kunnen ondervinden en/of;
 • - de Publisher in het kader van een Campagne onrechtmatig handelt jegens de Adverteerder, Clickwire v.o.f. en/of derden.

5.3 De samenwerking tussen Publisher en Adverteerder eindigt van rechtswege in geval de Campagne van de betreffende Adverteerder is stopgezet en/of de Netwerkovereenkomst tussen Clickwire v.o.f. en de Adverteerder is beëindigd.

6. Gevolgen beëindiging samenwerking

6.1 Indien de samenwerking tussen Clickwire v.o.f. en de Publisher zoals omschreven in deze APV om welke reden dan ook is beëindigd, worden de link(s) verbroken en:

 • - is Clickwire v.o.f. gerechtigd de toegang van de Publisher tot het Netwerk van Clickwire v.o.f. te blokkeren en/of;
 • - kan de Publisher, onverminderd het bepaalde artikel 6.2 geen aanspraak (meer) maken op Commissie en/of;
 • - zal de Publisher alle links en /of verstrekt Materiaal door de Adverteerder en/of Clickwire v.o.f. van zijn/haar Affiliatekanaal onmiddellijk verwijderen en/of inleveren; (iv) is de Publisher niet langer gerechtigd de naam van de Adverteerder of Clickwire v.o.f. te gebruiken.

6.2 Uitsluitend in het geval dat de samenwerking tussen Clickwire v.o.f. en de Publisher zoals omschreven in deze APV, is beëindigd in overeenstemming met artikel 5.1 en/of artikel 5.3, zal de Publisher aanspraak kunnen maken op betaling van Commissie met betrekking tot van Kliks, Views en/of Transacties die zijn verricht vóór de beëindigingsdatum, conform het bepaalde in artikel 3 en artikel 4.

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2 en artikel 7, zullen Clickwire v.o.f. en de Publisher geen aanspraak kunnen maken op enige vergoeding door de andere partij in verband met de beëindiging van de samenwerking en doen zij hierbij afstand van enig recht op enige (schade)vergoeding ter zake van de beëindiging van de overeenkomst.

6.4 In het geval van beëindiging van de samenwerking is de Publisher gehouden alle gegevens/data welke betrekking heeft op de dienstverlening van Clickwire v.o.f. dan wel aan deelname van een Campagne van een adverteerder onmiddellijk te vernietigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Publisher is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar Affiliatekanaal. De Publisher is aansprakelijk voor schade die Clickwire v.o.f. of de Adverteerder lijdt als gevolg van enige tekortkoming van de Publisher.

7.2 Clickwire v.o.f. is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade en/of kosten van de Publisher in verband met deelname aan de Campagne.

7.3 De Publisher staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de wetgeving en vrijwaart Clickwire v.o.f. terzake van alle aanspraken dienaangaande.

7.4 Clickwire v.o.f. is niet aansprakelijk voor het Materiaal dat de Adverteerder beschikbaar stelt, het blijft de verantwoordelijkheid van de Publisher dit op te nemen en/of te distribueren. Indien Clickwire v.o.f. om de inhoud van het Materiaal aansprakelijk wordt gesteld door derden, neemt de veroorzakende Publisher hiervoor de volledige aansprakelijkheid over van Clickwire v.o.f. en vrijwaart hij/zij Clickwire v.o.f. ter zake. Kosten die Clickwire v.o.f. (heeft) moet(en) maken in verband met de aansprakelijkstelling door derden, zoals kosten van rechtsbijstand, zullen volledig worden vergoed door de Publisher.

7.5 Clickwire v.o.f. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en gebruiksmogelijkheden van de door Gebruikers aangekochte goederen en diensten, noch voor de deugdelijkheid ervan, noch voor de eventuele inbreuk op de rechten van derden.

7.6 Clickwire v.o.f. verplicht zich via haar websites de Publisher inzicht te verschaffen omtrent:

 • - aanvragen voor toelating tot de Campagne van de Adverteerder;
 • - Kliks en Transacties welke voor de Adverteerder gegenereerd zijn.

7.7 Elke poging het Clickwire v.o.f. netwerk op enigerlei wijze te manipuleren, leidt automatisch tot directe blokkering van de Publisher. Daardoor vervallen alle aanspraken op eventueel opgebouwde tegoeden. Ontstane schade zal op de Publisher verhaald worden.

7.8 Clickwire v.o.f. kan niet worden aangesproken tot nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de met Publisher gesloten overeenkomst, indien en voor zover de nakoming daarvan verhinderd wordt door externe factoren, zoals een storing van het netwerk van Clickwire v.o.f. (al dan niet veroorzaakt door van buiten komende invloeden, menselijk falen etc.) of werkonderbreking.

8. Geheimhouding

8.1 Voorafgaand aan, gedurende en na beëindiging van de Overeenkomst met Clickwire v.o.f., zal Publisher zich onthouden van enige verklaring tegenover derde partijen of deze van enige informatie voorzien met betrekking tot de door Clickwire v.o.f. gebruikte methoden, technieken en aangeleverde data, alle in de breedste zin des woord, alsmede enige informatie voortvloeiende uit de gesloten Affiliateovereenkomst(en) die worden aangegaan door Publisher.

9. Diversen

9.1 De Publisher zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens de Adverteerder en/of Clickwire v.o.f..

9.2 De Publisher is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen of beschikbaar te stellen aan derden zonder schriftelijke goedkeuring van Clickwire v.o.f.

9.3 Clickwire v.o.f. is te allen tijde gerechtigd de APV te veranderen. De Publisher zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde APV voor de Publisher niet acceptabel zijn, is de Publisher gerechtigd de samenwerking te beëindigen. Indien de Publisher niet binnen 14 dagen na verzending van de gewijzigde APV tot beëindiging van de samenwerking overgaat, wordt de Publisher geacht de gewijzigde APV te hebben aanvaard.

9.4 Indien enige bepaling van deze APV in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.5 De Publisher verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij op de hoogte is van de regelgeving in het land waar de promotie plaatsvindt ten aanzien van reclamedistributie met betrekking tot de dienstverlening en/of de producten van de door de Publisher opgenomen Promotiematerialen. De Publisher vrijwaart Clickwire v.o.f. tegen mogelijke aanspraken welke verband zouden kunnen houden met de distributie van uitingen van de Publisher.

9.6 Met de registratie als Publisher gaat de Publisher van rechtswege akkoord met de APV van deelname aan het Clickwire v.o.f. netwerk in de meest actuele versie.

9.7 Met deze overeenkomst wordt geen als rechtspersoon geldende firma opgericht. De APV regelen ook geen arbeids-, handelsagent-, vertegenwoordigings-, of aanstellingsrelatie en machtigt derhalve ook geen van de partijen, voor één of meerdere van de betreffende partijen wettelijke verklaringen af te leggen of hem op enige wijze tot handelingen te verplichten of te vertegenwoordigen.

10. Privacy en Data veiligheid

10.1 Publisher zal zich strikt houden aan de richtlijnen welke omschreven zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2 In aanvulling van de standaard verwerkersovereenkomst zal Clickwire v.o.f. aanvullende processen en waarborgen aan Publisher kunnen opleggen om de Privacy en Data Veiligheid zeker te stellen.

10.3 In aanvulling van de standaard verwerkersovereenkomst kan een adverteerder aanvullende eisen en richtlijnen in zijn Campagneomschrijving opnemen. Een Publisher dient zich voor deelname aan een Campagne van een adverteerder op de hoogte te stellen van deze eventueel aanvullende voorwaarden.

10.4 Wijzigingen in de Campagnevoorwaarden van een adverteerder zullen voorafgaande aan de ingangsdatum van de wijziging aan de Publisher medegedeeld worden. Continuering van de Affiliateovereenkomst met de betreffende Adverteerder, betekent dat de Publisher de wijzigingen aanvaard.

10.5 Clickwire v.o.f. zal al het mogelijke doen om de gegevens van betrokkene af te schermen voor eenieder die niet gerechtigd is volgens deze AV of overeenkomsten gesloten met de Publisher en/of de Adverteerder. Mochten deze gegevens onbedoeld bij derde terecht komen dan wordt Clickwire v.o.f. uitgesloten van alle aansprakelijkheid.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de APV en de met Publisher gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.1.1 Indien de overeenkomst gesloten is buiten het rechtsgebied van de Staat der Nederlanden zal gekozen worden om uitsluitend het Nederlands recht van toepassing te verklaren.

11.2 Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze APV tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.3 Geschillen voortvloeiend uit de APV zullen, indien tussen Clickwire v.o.f. en de Publisher geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan een register mediator aangesloten bij het NMI (hierna Mediator genoemd). De keuze voor de Mediator wordt in overleg tussen Clickwire v.o.f. en de Publisher bepaald.

11.4 De kosten voor de Mediator worden betaald door de verliezende partij, tenzij van tevoren anders overeen wordt gekomen.

11.5 Indien Clickwire v.o.f. of de Publisher het niet eens is met de conclusie van de Mediator kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Clickwire v.o.f. ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de rechtbank die bij gebreke van dit artikel bevoegd is van het geschil kennis te nemen.